CHỐT SỐ Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :03-03-24


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
03-03-24 Kon Tum
Khánh Hòa
02-03-24Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
239
01-03-24Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 17
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
283
29-02-24Bình Định: 23,
Quảng Trị: 69,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
256
28-02-24Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
270
27-02-24Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 27
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
269
26-02-24TT Huế: 43,
Phú Yên: 12
Trúng Phú Yên261
25-02-24Kon Tum: 54,
Khánh Hòa: 13
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245
24-02-24Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
23-02-24Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 15
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
246
22-02-24Bình Định: 38,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 96
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
219
21-02-24Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 01
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
273
20-02-24Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 58
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
234
19-02-24TT Huế: 14,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
214
18-02-24Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
233
17-02-24Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
285
16-02-24Gia Lai: 35,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
246
15-02-24Bình Định: 97,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 79
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
258
14-02-24Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 87
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
221
13-02-24Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
280
12-02-24TT Huế: 96,
Phú Yên: 81
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
247
11-02-24Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 98
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250